زهرا مریخی به‌عنوان مسئول اول جدید سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی شد