اندازه متن
Aa Aa

تبیین جهان

تبیین جهان

تبیین جهان

شنبه ها ۲۱:۳۰ به وقت ایران ۱۹ به وقت اروپا
بازپخش چهارشنبه ها ۲۲:۳۰ به وقت ایران
و ۲۰ به وقت اروپا
مسعو رجوی
آموزشهای ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران