تبیین جهان

تبیین جهان

تبیین جهان

سه‌شنبه‌ها ۲۱:۳۰ به وقت ایران ۲۰ به وقت اروپا
جمعه‌ها ۲۱:۳۰ به وقت ایران
و ۲۰ به وقت اروپا
مسعو رجوی
آموزشهای ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران