دانستنی‌های علمی

سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۶۳۰ به وقت تهران
دانستنی‌های علمی: برنامه‌های مربوط به فن‌آوری و دانش از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران