جلسه جوانان با حضور مریم رجوی بهمن ۹۶

قیام مردم ایران

گردهمایی به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

با حضور مریم رجوی

۲۱ بهمن ۱۳۹۶