کنفرانس بین المللی در پاریس ۲۵ آذر ۱۳۹۶

كنفرانس بين المللي در پاريس

با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت

۲۵آذر۱۳۹۶

 

وضعیت انفجاری درایران

رژیم آخوندی در محاصره بحرانها