آخرین اخبار ایران و جهان در یک نگاه ۱۷۳۰ –یکشنبه ۳۰اردیبهشت۹۷

آخرین اخبار ایران و جهان در یک نگاه  1. اعتراض و اعتصاب در اهواز و اندیمشک

  2. تظاهرات بزرگ مردم شاهرود

  3. فاکس نیوز: نگرانی آخوند روحانی و آخوندهای حاکم بر ایران از  قیامی دیگر