ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۹ _ تهران بزرگترین شهر شورشی جهان

ارتش آزادیبخش ملی ایران (شماره ۹)- مسعود رجوی ۴ تیر ۱۳۹۷- تهران بزرگترین شهر شورشی جهان


 

اینجا تهران است 


بزرگترین شهر شورشی جهان


آئینه تمام‌نمای ایران


با کانون‌های شورشی قهرمان


سلام بر تهران و یکایک شهرهای بپاخاستة ایران


مطالب مرتبط:

مسعود رجوی – پیام شماره ۹ – ۴تیر ۱۳۹۷ - ارتش آزادیبخش ملی ایران - تهران بزرگترین شهر شورشی جهان

ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۱۰