تظاهرات مردم خرمشهر به درگیریهای خونین کشیده شد

تظاهرات مردم خرمشهر به درگیریهای خونین کشیده شد


 

تظاهرات مردم خرمشهر که در اعتراض به بی آبی شروع شد روز شنبه به درگیریهای خونین کشیده شد.

در فلکه الله خیابان نقدی جوانان با آتش زدن سطلهای زباله و جنگ و گریز به مقابله با ماموران جنایتکار  پرداختند .

به دنبال تاریکی هوا   و تظاهرات شبانه قیام آفرینان، مأموران خامنه ای به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند  

جوانان خشمگین شعار مرگ بر خامنه سر دادند

 آنها همچنین  شعار می دادند

 «هیهات مناالذله»

 «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»

مردم خرمشهر از روز گذشته در اعتراض به بی آبی در  برابر مسجد جامع این شهر و فرمانداری رژیم دست به تظاهرات زدند.

تظاهرکنندگان با دبه های خالی نمایش جمعه این شهر را به هم زدند