نیوت گینگریج درکهکشان مقاومت ایران- ازنگاه دیگران - ۲۱مرداد۱۳۹۷

نیوت گینگریج درکهکشان مقاومت ایران- ازنگاه دیگران - ۲۱مرداد۱۳۹۷


قبل از هر چیز می خواهم از همه شما تشکر کنم به خاطر حضورتان در این جا ،خواست این تعداد زیاد از افراد که از جاهای متعدد امده اند یک عامل اصلی در حمایت رو به رشدی است که در سطح جهانی برای آزادی در ایران مشاهده می کنید و حضور تک تک شما دراین جا امروز به برقراری ارتباط و ساختن چنین حمایتی کمک می کند

لطفا به اشتراک بگذارید: