گواهی تاریخی - از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق - قسمت اول

گواهی تاریخی - از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق - قسمت اول - ۹۷۰۸۰۱


این تصویری از ایران در دوران شکوفائی صنعتی اروپاست کشوری عقب نگه داشته شده

و مردمی گرفتار فقر و دیکتاتوری، با حکومتی قرون وسطائی،

در تعاریف جامعه شناسی ایران آن روزگار سرزمینی نیم فئودال، نیمه مستعمره طبقه بندی شده است.

ایرانیان با دیدن عقب ماندگی کشورشان دست به کار انقلابی بزرگ برای نجات میهن خود شدند.

انقلاب مشروطه، داستان آن انقلاب و جنایتی که در حقش اتفاق افتاد یکی از غم‌انگیزترین و البته پرتجربه ترین مقاطع تاریخ کشور است.

سالها بعد باز هم ایران دستخوش طوفان‌ها و حوادث سهمگین شد که موضوع این مجموعه برنامه است.

مطالب مرتبط


گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت اول

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت دوم

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت سوم

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت چهارم

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت پنجم۱

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت پنجم۲

گواهی تاریخی – از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق – قسمت ششم و پایانی

 

 
لطفا به اشتراک بگذارید: