زندگینامه شهید علی فیضی شبگاهی- ۷ -شهریور ۱۳۹۷

 زندگینامه شهید علی فیضی شبگاهی- ۷ -شهریور ۱۳۹۷


راهیان کوی عشق   در اوج قله شرف و پایداری


شکوه ۵۲ حماسه        از کهکشان اشرف


آن عشق بود که از بلا خیزد         عاششق نبود که از بلا پرهیزد


مردانه کسی بود که در شیوخ عشق       چون عشق به جان رسد ز جان بگریزد


شهید علی فیضی شبگاهی :آن میزان از شادی و لذتی که توی مبارزه کردن  با چنین رژیم خون آشام و ضد بشری وجود دارد ما در جای دیگری تجربه نکردیم