مناسبت شهادت مهدی رضایی۱۶ شهریور ۱۳۹۷

مناسبت شهادت مهدی رضایی۱۶ شهریور ۱۳۹۷


به یاد گل سرخ انقلاب  مجاهد قهرمان مهدی رضائی


از دفائیات مهدی قهرمان در دادگاه ضد خلقی شاه


ما به اصالت انسان معتقدیم و تکامل انسان بزرکترین هدف ، انسانی که به لحاظ درجه تکاملی متکاملترین موجود هست ، هدفش از خلقت فقط خوردن و خفتن نیست ، هدف ما فراهم آوردن آنچنان شرایطی است که همه انسانها تحت آن شرایط بتوانند به انسانیتشان برسند