تبیین جهان – قسمت دوم – مسعودرجوی

قسمت دوم

ایدئولوژی پاسخ دهنده به سه موضوع