تبیین جهان – قسمت۴ – مسعود رجوی

ـ ایدئولوژی ، چراغ ، راهنما و راهگشای عمل

         – تفاوت بنیادها با مسائل فرعی