تبیین جهان – قسمت۶ – مسعود رجوی

طیف روشهای انحرافی

۱- راسیونالیسم یا عقلگرایی محض و شیوه‌های صرفا قیاسی