تبیین جهان – قسمت۷ – مسعود رجوی

طیف روشهای انحرافی  –  بخش دوم :

«پوزیتیویسم – حس گرایی یا تجربه گرایی محض»