تبیین جهان – قسمت۱۰ – مسعود رجوی

مختصری ازسیر اندیشه انسان ، درباره جهان