تبیین جهان – قسمت ۱۴- مسعود رجوی

 

نخستین قاعده تکامل : پیچیدگی ، یا گذار مداوم از کهنه به نو

    بخش اول  :

تعریف و بررسی «پیچیدگی » در مراحل مختلف تکامل