تبیین جهان – قسمت۱۵ – مسعود رجوی

نخستین قاعده تکامل : پیچیدگی ، یا گذار مداوم از کهنه به نو

بخش دوم :

نظری به قرآن : مسئله ناسخ  و  منسوخ