تبیین جهان – قسمت ۱۶- مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

نخستین قاعده تکامل: پیچیدگی، یا گذار مداوم از کهنه به نو

    بخش سوم: مرحله یی بودن جریان تکامل و ابعاد آن

۱ – مراحل کیفی عظیم جریان تکامل

۲ – محدودیت مراحل کیفی تکامل و ارتقا آنها به جهان جدید