تبیین جهان- قسمت ۱۸ – مسعود رجوی

نخستین قاعده تکامل : پیچیدگی ، یا گذار مداوم از کهنه به نو

    بخش پنجم :

ساده سازی و  شبیه سازی ، مبین عدم توجه به پیچیدگی مراحل