تبیین جهان – قسمت۲۰ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

دومین قاعده تکامل: «شتاب» یا «حرکت روز‌افزون جریان تکامل »

    بخش اول:

– تعریف و بررسی شتاب در مراحل مختلف تکامل

– نظری به قرآن، تسبیح یا حرکت تکاملی شتابان

– امید به آینده و افقهای تابناک