تبیین جهان – قسمت۲۲ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

دومین قاعده تکامل: «شتاب» یا «حرکت روز‌افزون جریان تکامل »

    بخش سوم و پایانی قاعده دوم تکامل :

–  سایرعوامل و نهادهای شتاب دهنده (پیش از تکامل اجتماعی )

– عوامل شتاب دهنده تکامل اجتماعی

– عوامل شتاب دهنده تکامل فردی

– پرسش اساسی