تبیین جهان – قسمت۲۴ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

سومین قاعده تکامل: «جهت داری» یا «برگشت ناپذیری»  جریان تکامل

بخش دوم :

  – جهت داری درقلمرو اجتماعی

  – نظری به قرآن: سیر و جهت گیری همه پدیده ها به سوی خدا

  – تفاوت مهم میان جهت داری مطلق قرآنی با جهت داری مقطعی دانشمندان ماتریالیست