تبیین جهان – قسمت۲۷ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

چهارمین قاعده تکامل : «تطبییق» یا «وحدت» ، قاعده اساسی تکامل

بخش دوم :تطبیق در مراحل مختلف حیات (قسمت اول)

۱- تطبییق در مراحل نخستین پیدایش حیات

۲- ساختمان انطباقی اندامهای مختلف و جریان تکاملی آنها