تبیین جهان -قسمت۲۸ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

چهارمین قاعده تکامل :«تطبیق» یا «وحدت» ، قاعده اساسی تکامل

   بخش سوم:  تطبیق در مراحل مختلف حیات (قسمت دوم)

         اندامهای ویژه و سیستم مرکزی انطباق

۱- دستگاه انعکاسات مشروط

۲- دستگاه انعکاسات نامشروط

۳- دستگاه علائم ثانویه