تبیین جهان -قسمت۲۹ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

چهارمین قاعده تکامل: «تطبیق» یا «وحدت»، قاعده اساسی تکامل

                            بخش چهارم  :

 ۱ –  تطبیق در قلمرو اجتماعی

      • کاربرد قاعده تطبیق در حل تضادهای اجتماعی

        • دگماتیزم

 ۲   –  تطبیق در قلمرو سیستهای فکری و عقیدتی