تبیین جهان -قسمت۳۱- مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

چهارمین قاعده تکامل :«تطبیق» یا «وحدت» ، قاعده اساسی تکامل

                                    بخش ششم :

                    –      تفاوت تطبیق با تجدیدنظرطلبی

                  –    تفاوت تطبیق با تسلیم طلبی وسازشکاری