تبیین جهان -قسمت۳۲ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

چهارمین قاعده تکامل :«تطبیق» یا «وحدت» ، قاعده اساسی تکامل

بخش هفتم :  – تفاوت تطبیق با تسلیم طلبی وسازشکاری (قسمت دوم )

                        .  خودسازی انقلابی

                       .   رضایت نفس ، آغاز سقوط

                       – تطبیق فعال یا مبارزه جویانه انسانی

                     .   حل مسئله شکنجه

                       .   تطبیق درصحنه سیاسی

                     –    تفاوت انطباق تکاملی با فرصت طلبی ونفاق