تبیین جهان -قسمت۳۳ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

چهارمین قاعده تکامل :«تطبیق» یا «وحدت» قاعده اساسی تکامل

بخش هشتم : نظری به قرآن (بخش اول )

                        –   معنی اسلام

                        –  معنی تسویه

                       –  تسلیم واسلام

                        –  سلام