تبیین جهان – قسمت۳۷ – مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

چهارمین قاعده تکامل : «تطبیق » یا «وحدت »، قاعده اساسی  تکامل

           – بیگانگی وازخودبیگانگی

           بیگانگی، مرادف با شرک و بت پرستی

           تفاوت مفهوم بیگانگی میان نظرگاه توحیدی و مارکسیسم

         –  پرسش اساسی