تبیین جهان -قسمت۳۸ – مسعود رجوی

چهارمین قاعده تکامل : «تطبیق » یا «وحدت »، قاعده اساسی  تکامل

رهایی

– مفهوم رهایی

– تقدس کلمه آزادی

– وارستگی ، رهنمود تکامل