تبیین جهان -قسمت۳۹- مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

بخش پایانی قاعده چهارم تکامل : «تطبیق » یا «وحدت »، قاعده اساسی  تکامل

رهایی :

– رهایی، معیارترقی

– برداشتهای انحرافی ازمفهوم رهایی و آزادی

-انضباط آهنین در تشکیلات انقلابی

-آزادی و مسئولیت

-پرسش اساسی