مسعود رجوی-تبیین جهان-قسمت ۴۲-علم و فلسفه

علم و فلسفه

 –  رد پوزیتیویسم

 –  رد «لا ادری گری » یا «اگنوستی سیسم »