مسعود رجوی-تبیین جهان-قسمت۴۴

علم و فلسفه

 – اتکای علم به فلسفه

نمونه اول : جامعه شناسی