مسعود رجوی-تبیین جهان-قسمت۴۶

 

 

علم و فلسفه

   – یک یادآوری در ادامه بحث قبل

 – فلسفه چیست ؟