مسعود رجوی-تبیین جهان – قسمت۴۸

-‌ سازگاری و عدم حمل تناقض، معیار تفکر منطقی

– عمل تاریخی، آزمایشگاه نهایی حقانیت تبیینات فلسفی