مسعود رجوی-تبیین جهان – قسمت۵۱

علم و فلسفه

 – طیف پاسخهای ممکن

 –   طبقه بندی پاسخهای مختلف