مسعود رجوی-تبیین جهان – قسمت۵۲

– تبیین ماتریال مکانیکی وجود

  • تعریف مکانیسیسم

  • تاریخچه و شکل‌گیری تفکر مکانیکی