مسعود رجوی-بیین جهان -قسمت۵۳

– تبیین ماتریال مکانیکی وجود

  • بنیادهای نیوتونی مکانیکالیسم

  • مکانیسیسم الهی (دئیسم)