مسعود رجوی-تبیین جهان – قسمت۵۴

اندازه متن
Aa Aa

تبیین ماتریال مکانیکی وجود

⋅ ماتریالیستهای مکانیست

۱- مقدمه

۲- یادآوری ضروری

۳- لامتری

۴- توماس هابز

۵- فوئر باخ