تبیین جهان – قسمت۵۶ – مسعود رجوی

 – آشنایی با برخوردهای مکانیکی در زمینه های مختلف

⋅  در حیات

⋅ در روانشناسی

⋅ در علوم اجتماعی