تبیین جهان – قسمت۶۰ – مسعود رجوی

تبیین ماتریال مکانیکی وجود

– برسی احتمالات در جریان تکامل – رد قاطع تصادف

– ایراد و پاسخ