تبیین جهان – قسمت۶۱ -مسعود رجوی

اندازه متن
Aa Aa

تبیین ماتریال دیالکتیکی وجود

  -یادی ازچند دانشمند مشهور

 – رد تصادف به وسیله ماتریالیستهای دیالکتیک

 – نتیجه گیری