تبیین جهان – قسمت۶۲ – مسعودرجوی

اندازه متن
Aa Aa

تبیین ماتریال مکانیکی وجود

وحدت نظر نهایی ماتریالیستهای مکانیک وپوزیتیویستها

در انکارهدفداری جهان وکور بودن جریان تکامل

. نمونه اول: «آگوست کنت»