تبیین جهان – قسمت۶۳ – مسعودرجوی

اندازه متن
Aa Aa

تبیین ماتریال مکانیکی وجود

وحدت نظر نهایی ماتریالیستهای مکانیک وپوزیتیویستها

در

انکارهدفداری جهان وکور بودن جریان تکامل

. نمونه دوم:«« برتراند راسل »»