تبیین جهان – قسمت۶۴ – مسعود رجوی

مروری بربحث ماتریالیسم مکانیک

پاسخ به دوپرسش