اندازه متن
Aa Aa

الس وان هوف-نائب رئیس کمیسون حقوق اجتماعی پارلمان بلژیک

از سوی هیأت پارلمان بلژیک مایلم بگویم که ما بسیار خوشحال هستیم وتحت تاثیر قرار گرفتهایم که دراین گردهمایی بزرگ امروز، با شما هستیم. ما از این فرصت برخوردار بودیم که در دسامبر گذشته با خانم مریم رجوی وقتی در بروکسل بودند، دیدار کنیم. من و بسیاری از همکارانم، از اپوزیسیون دموکراتیک ایران حمایت میکنیم.
ما دربارة نقض حقوق زنان و حقوق اقلیتها در ایران، بسیار نگرانیم. طبق شاخص جهانی شکاف جنسیتی، ایران در بین ۱۴۴کشور، در رتبه ۱۳۹ قرار گرفته که این شرمآور است. من بعنوان رئیس بخش زنان در حزب خودم، از دیدگاه مریم برای زنان ایران حمایت میکنم.
من میدانم که زنان در مقاومت ایران موقعیت و نقش رهبری کننده دارند و این بسیار دلگرمکننده است.

شما میدانید که کشور من، بلژیک، یکی از قربانیان اعمال جنایتکارانة بنیادگرایانی بوده است که به نام اسلام دست به این کار زده اند. اما مقاومت شما بعنوان یک نیروی مسلمان، یک اسلام بردبار و دموکراتیک را نمایندگی می کند.

مقاومت شما نشان میدهد که که اسلام و دموکراسی با یکدیگر، همخوان هستند. این امر همچنین در رابطه با حقوق زنان و اسلام صدق می کند.
سازمان مجاهدین به زنان مسلمان قدرت می بخشد. سازمان مجاهدن و برداشت آن از اسلام چالشی است در برابر اسلام بنیادگراها و در آن یک برداشت دموکراتیک از قرآن وجود دارد و این به ما امید بسیاری میدهد برای آیندة ایران و جهان.
اجازه بدهید در پایان بهترین آرزوها را برای شما بکنم برای موفقیت کامل در مبارزة عادلانهتان برای دمکراسی و آزادی در ایران.
ما هر آنچه را که می توانیم در پارلمانمان انجام می دهیم تا صدای شما باشیم و پیام شما را گسترش بدهیم.

گردهمایی پاریس – سخنرانی الس ان هوف