اندازه متن
Aa Aa

رانجانا کماری – مبارز حقوق زنان از هند

خواهران و برادران و مردم جنگندة ایران،

درود ما بر شما بخاطر نبردی که شما در آن بپا خواستید تا آزادی ایران را بدست بیاورید.

ما اینجا هستیم تا از شما حمایت کنیم. ما بار دیگر اینجا هستیم تا از شما حمایت کنیم.

ما معتقدیم که آلترناتیو برای یک ایران آزاد و دمکراتیک همین جا است و حقیقتاً آماده و مجهز است تا یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کند. این جنبش مقاومت، تحت رهبری خانم مریم رجوی است که میتواند و باید تغییر را در ایران محقق کند.

 بخاطر اینکه این جنبش، به رغم تمامی شرایط سختی که توسط رژیم قرون وسطایی ایران بر آن اعمال شد، به دست آوردهای واقعی در رابطه با برابری زن و مرد، که رسیدن به آن خیلی سخت است، رسیده است. رسیدن به برابری زن و مرد یکی از سخت ترین کارهایی است که در طول تاریخ انجام شده است و این جنبش دارد برای آن تلاش میکند.

 این جنبش توانسته است نسلی از زنان قدرتمند را تربیت کند که جدی ترین مسئولیتها را بر عهده بگیرند، بخصوص در نبرد علیه بنیادگرایی. این جنبش توانسته است برابری را بدون حذف مردان بدست بیاورد. در حقیقت، نسلی از مردان فعال و متعهد را پرورش داده است که با ذهن باز هژمونی زنان را پذیرفته اند. بنابر این من میگویم که این جنبش واقعاً آمادة راه اندازی تغییر دموکراتیک در ایران است. شما به هدف رسیده اید، تقریبا رسیدهاید.

 به عنوان یک متخصص در مورد جنبش برابری زنان، ما امروز اینجا هستیم تا بگوییم که زنان، تماما، با تسلط، این جنبش را از پیچ و خمها و شرایط سخت عبور داده اند و بسوی آزادی و دموکراسی واقعی رهبری کرده اند. بنابر این به عنوان زنان، ما برای شما آرزوی موفقیت در رسیدن به آزادی در ایران را داریم. پیروزی شما، پیروزی تمامی زنان در دنیا خواهد بود. و تجارب شما در آزاد کردن ایران از چنگال آخوندها، یک گنجینة ارزشمند برای تمامی زنانی است که معتقدند دنیای بهتری با وجود زنان در رهبری خواهیم داشت. دنیایی شکوفا با رهبری زنان. ما کاملا معتقدیم که قرن بیست و یکم به زنان تعلق دارد، و در خانم مریم رجوی، رهبر آیندة ایران را میبینیم که جنبش را بسوی آزادی ایران هدایت میکند.

ما با شما هستیم، ما با شما هستیم، تا جشن پیروزی برای دموکراسی در ایران. متشکرم

گردهمایی پاریس – سخنرانی رانجانا کماری