اندازه متن
Aa Aa

زیرنویس: سناتور آلن نری – رئیس کمیتة فرانسوی برای ایران دموکراتیک

خانم رئیس‌جمهور،

دوستان عزیز ایرانی،

بار دیگر در حضور جمعیتی کثیر در ویلیپنت گرد هم آمدیم. خانم شهردار باید گفت که بخت با شما بوده که از چنین گردهمایی که حاوی ارزشهای آزادی و دموکراسی است استقبال به عمل بیاورید.

من در اینجا به نام کمیته ملی اعضای مجلس فرانسه برای یک ایران دموکراتیک، غیرمذهبی و آزاد سخن می‌گویم و در کنار من خانم سناتور یونه نیز حضور دارند. من در اینجا به نام همه آنهایی سخن می‌گویم که از مدافعان و حامیان تاریخی جنبش شما بودند؛ ژان پیر بکه، فرانسوا کولکومبه، ایو بونه، اسقف ژاک گایو، آقای ژیل پاروئل و شهرداران منتخب متعددی که در میانشان ژان فرانسوا لوگاره، ژان پیر مولر و همه منتخبینی هستند که در اینجا حضور دارند و به دلیل کثرتشان نمی‌توانم همه آنها را نام ببرم. این کثرت البته نشان سرحالی جنبش ماست.

از سالیان پیش ما توسط فعالان از خودگذشته از وجود این جنبش که از آزادی در ایران دفاع می‌کند مطلع شدیم. این جنبش پیام خود را  در معرض مجلسین ما قرار داد. ما هم با شهامت و از خودگذشتگی متعهد شدیم. متعهد شدیم چون وارثان عصر انقلاب کبیر فرانسه هستیم؛ وارثان مبارزان انقلاب کبیر فرانسه هستیم که برای آزادی و برابری و برادری می‌جنگیدند. ما در کنار شما هستیم چون وارثان شورای ملی مقاومت فرانسه هستیم که جمهوری را در کشورمان برقرار کرد. در دورانی که تحت یوغ دیکتاتوری و بربریت نازیها و همدستانشان بود. ما میدانیم ظلمات چیست. برای همین هم در کنار شما هستیم در مبارزه‌تان علیه آخوندها و دیکتاتوری آخوندها.

 و به آنهایی که به ما می‌گویند که این دیکتاتوری اصلاح‌طلب است پاسخ می‌دهم که من نمی‌دانم یک دیکتاتوری اصلاح‌طلب چیست؟ دیکتاتوری اصلاح‌طلب وجود ندارد.

و چون ما وارثان شورای ملی مقاومت فرانسه هستیم و چون من از منطقه «اوُوِرن» هستم که مقاومت جانانه‌ای در آن دوران به عمل ‌آورد، به شما به سادگی می‌گویم که وقتی حقوق بشر پایمال می‌شود، وقتی آزادیها سرکوب می‌گردند، وقتی عدالت دیگر معنی ندارد، تنها وظیفه و تنها حق و حقوق، مقاومت است و مقاومت و مقاومت.

زنده‌باد جمهوری فرانسه‌ای که در کنار شما باشد

زنده‌باد ایران آزاد

زنده باد دموکراسی

زنده باد آزادی

گردهمایی پاریس – سخنرانی سناتور آلن نری